For information in English, please follow the link

Criteria For Entry To Doctoral Studies

För att kunna bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller såväl de grundläggande som de särskilda behörighetskraven. Grundläggande behörighet har enligt högskoleförordningen den som har:

1. avlagt examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarade kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl.

Nedan återfinns en förteckning över de särskilda behörighetskraven för fakultetens 20 olika ämnen i utbildning på forskarnivå.

Reservation för felaktigheter. Ytterst är det alltid de krav som står i den av fakultetsnämnden fastställda allmänna studieplanen som gäller.

Barn- och ungdomsvetenskap

 • Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen eller motsvarande, varav minst 15 högskolepoäng ska utgöras av uppsatsarbete, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvade motsvarande kunskaper.

Data- och systemvetenskap

 • Minst 90 högskolepoäng i data- och systemvetenskap eller motsvarande varav minst 15 högskolepoäng ska vara uppsats/projektarbete.
 • Undervisningen sker i huvudsak på engelska, doktoranden måste behärska detta språk såväl muntligt som skriftligt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och kurslitteraturen.

Ekonomisk historia

 • Genomgången utbildning på grundnivå i ekonomisk historia eller motsvarande utbildning om minst 90 högskolepoäng, samt genomgången utbildning på avancerad nivå i ekonomisk historia eller motsvarande utbildning om minst 30 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska utgöras av självständigt uppsatsarbete.
 • Genomgången högskoleutbildning med teoretisk inriktning i för utbildningen på forskarnivå relevanta ämnen om ytterligare 60 högskolepoäng eller motsvarande utbildning.
 • Tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Folkhälsovetenskap

 • Tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig undervisning och kurslitteratur. Kurserna inom utbildningen på forskarnivå ges huvudsakligen på engelska.
 • Fullgjort kursfordringar avseende kvantitativa eller kvalitativa metoder av relevans för folkhälsovetenskapen om 7,5 högskolepoäng (avancerad nivå) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Företagsekonomi

 • Den sökande har med godkänt resultat genomgått kurser inom ämnet företagsekonomi, eller motsvarande, omfattande minst 90 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng.

Förskoledidaktik

 • Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen, eller motsvarande, varav minst 15 högskolepoäng ska utgöras av självständigt arbete, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvade motsvarande kunskaper.

Geografi med kulturgeografisk inriktning

 • Handledningsspråk och seminariespråk är antingen svenska eller engelska. För särskild behörighet krävs därför mycket goda kunskaper i svenska eller engelska. Det krävs också att man har läst minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi eller har annan relevant bakgrund för utbildningen.

Informationssamhället

 • Minst 60 högskolepoäng i data- och systemvetenskap, humaniora, beteendevetenskap, pedagogik, hälso- och sjukvård, psykologi, kommunikationsvetenskap, eller annat för utbildningen relevant ämne, varav minst 15 högskolepoäng ska vara självständigt arbete eller motsvarande.
 • Undervisningen sker i huvudsak på engelska, doktoranden måste behärska detta språk såväl muntligt som skriftligt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och kurslitteraturen.

Internationella relationer

 • Genomgången utbildning på grundnivå i internationella relationer eller motsvarande utbildning om minst 90 högskolepoäng, samt genomgången utbildning på avancerad nivå i internationella relationer eller motsvarande utbildning om minst 30 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska utgöras av självständigt uppsatsarbete.
 • Genomgången högskoleutbildning med teoretisk inriktning i för utbildningen på forskarnivå relevanta ämnen om ytterligare 60 högskolepoäng eller motsvarande utbildning.
 • Tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Kriminologi

 • Minst 60 högskolepoäng i kriminologi på avancerad nivå eller för utbildningen på forskarnivå i kriminologi relevant ämne, varav minst 15 av högskolepoängen ska utgöras av uppsats eller motsvarande självständigt arbete, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Har tillräckliga kunskaper i svenska och/eller engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen i kriminologi på forskarnivå.

Nationalekonomi

 • Genomgången utbildning om 90 högskolepoäng i ämnet nationalekonomi eller motsvarande kunskaper.
 • Den sökande ska ha författat en uppsats i nationalekonomi omfattande lägst 15 högskolepoäng eller motsvarande.
 • I tillräcklig grad behärska det engelska språket.

Pedagogik

 • Minst 90 högskolepoäng inom pedagogik, annat relevant samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande, varav minst 15 högskolepoäng ska utgöras av ett uppsatsarbete.
 • Kunskaper i engelska motsvarande svensk studentexamen, till exempel godkänt resultat på något internationellt erkänt språktest som till exempel TOEFL.

Psykologi

 • Minst 90 högskolepoäng i psykologi på grund- eller avancerad nivå, eller motsvarande, varav minst 15 högskolepoäng ska utgöras av uppsatsarbete, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvade motsvarande kunskaper.
 • Sådana kunskaper i engelska som medger studier av engelskspråkig facklitteratur.

Socialantropologi

 • Minst 120 högskolepoäng i socialantropologi eller motsvarande varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Minst 15 av högskolepoängen på avancerad nivå ska utgöras av uppsats/projektarbete.
 • Kunskaper i svenska och engelska. Undervisningen på utbildningen på forskarnivå i socialantropologi meddelas på svenska och engelska. Doktoranden måste tillfredställande behärska engelska språk muntligt och skriftligt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och kurslitteraturen utan svårighet.

Socialt arbete

 • Fullgjort kurser om minst 120 högskolepoäng, i socialt arbete eller för utbildningen på forskarnivå i socialt arbete relevant ämne, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Minst 15 av högskolepoängen ska utgöras av uppsats på grundnivå eller avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Undervisningen meddelas på svenska och engelska. Doktoranden måste behärska dessa språk muntligt och skriftligt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och kurslitteraturen.

Sociologi

 • Ej särskild behörighet.

Sociologisk demografi

 • Utfört självständigt forskningsarbete inom demografi eller ett närbesläktat ämne som dokumenterats i en uppsats eller annat skrivet arbete.
 • Tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig undervisning och kurslitteratur. All kurslitteratur är på engelska och de flesta kurser inom utbildningen på forskarnivå har sin undervisning enbart på engelska.

Specialpedagogik

 • Fullgjort kurser om minst 90 högskolepoäng i specialpedagogik eller i för utbildningen på forskarnivå i specialpedagogik relevant ämne. Minst 15 av högskolepoängen ska utgöras av uppsats på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Undervisningen meddelas på svenska och engelska. Doktoranden måste behärska dessa språk muntligt och skriftligt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och kurslitteraturen.

Statistik

 • Den som med godkänt betyg klarat 90 högskolepoäng i statistik, eller motsvarande. Av dessa 90 högskolepoäng ska minst 15 högskolepoäng utgöras av ett uppsatsarbete.

Statsvetenskap

 • Genomgången högskoleutbildning om 150 högskolepoäng, innefattande studier på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng, i ämnet statsvetenskap eller motsvarande utbildning.
 • Godkänt självständigt arbete (uppsats) om minst 15 högskolepoäng i ämnet statsvetenskap.
 • Genomgången högskoleutbildning i för utbildningen relevanta ämnen om ytterligare 90 högskolepoäng.
 • Kunskaper i engelska motsvarande minst 550 credits på ett Test of English as a Foreign Language (TOEFL)