Licentiatseminarium

Examination av licentiatuppsats sker i samband med ett offentligen utlyst licentiatseminarium. 
För varje licentiatseminarium ska opponent, ordförande samt en examinator eller en betygsnämnd med tre ledamöter utses. 

Licentiatexamen

Den som har blivit godkänd vid licentiatseminarium och fullgjort sina kurser kan ta ut licentiatexamen. Ansökan om licentiatexamen görs hos Studentavdelningen.

Disputation

Disputationen är den offentliga granskningen av doktorsavhandlingen.
•    Formulär för förslag på fakultetsopponent, ordförande och betygsnämndsledamöter fylls i av handledaren.
•    Fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationen utses av fakultetsnämnden.
•    Tid och plats för disputation beslutas av Studentavdelningen.

Doktorsexamen

Den som har blivit godkänd vid disputation och fullgjort sina kurser kan ta ut doktorsexamen, ansökan om doktorsexamen görs hos Studentavdelningen. De som har tagit ut sin doktorsexamen före läsårets utgång blir inbjudna till Stockholms universitets promotions- och installationshögtidlighet som hålls varje höst i Stadshuset. Där tilldelas de nyblivna doktorerna ett diplom och en lagerkrans vid en ceremoni som leds av rektor. Läs mer om doktorspromotionen här

Kontakt

För frågor som rör licentiatseminarier och disputationer, skicka e-post till: samfakdisputationer@su.se