Om våra kurser

Centrum för universitetslärarutbildning arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. Vi erbjuder grundläggande pedagogisk utbildning för universitetslärare i två steg, UL1 och UL2, kurser för forskarhandledare samt en mångfald av workshoppar och kortare kurser som erbjuder fördjupning och utveckling inom olika områden av det akademiska lärarskapet.

Våra kurser vänder sig till dig som är universitetslärare, handledare eller som på annat sätt är involverad i utbildning.

UL1- och UL2-kurserna är meriterande och behörighetsgivande för anställning och befordran vid Stockholms universitet. Kurserna bygger på en progressionsordning och är praktiskt orienterade med reflekterande inslag. Flera av kurserna erbjuds i olika format (online, campus, blended eller hybrid) samt på både svenska och engelska. Kurserna är utformade i enlighet med de nationella rekommendationerna som tagits fram av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF som rekommenderar att lärare går tio veckor av högskolepedagogisk utbildning.

Du inleder med en universitetsgemensam grundläggande kurs UL1, som vänder sig till alla oavsett fakultetstillhörighet. Kursen kräver ingen tidigare undervisningserfarenhet utan här får du grunderna för undervisning och lärande samt utrymme för egen utveckling i mötet med erfarenheter från andra delar av universitetet. Därefter väljer du fortsättningskursen UL2 utifrån ditt egna ämnesområde/fakultet. UL2 kursen förutsätter tidigare högskolepedagogisk utbildning, UL1 eller motsvarande, och det är en fördel om du hunnit skaffa dig en del undervisningserfarenhet.

Vi erbjuder även behörighetsgivande kurser i forskarhandledning för dig som har erfarenhet av doktorandhandledning eller har pågående handledningsuppdrag. Kurserna ges återkommande varje termin, både som svensk- och engelskspråkiga.

 

Vilken kurs ska jag läsa?

 

Du som är anställd som doktorand

Introduktion till undervisning (motsvarar 3hp) är en kurs för doktorander som fungerar som en introduktion för att undervisa på Stockholms universitet. Det är en kortare kurs som vänder sig till dig som vill ha praktiska verktyg inför att du ska börja undervisa. Ett kursupplägg erbjuds med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnena, ett specifikt för doktorander från Kemiska sektionen och ett tredje riktar sig till doktorander från Hum-, Sam-, Jur-områdena.

Om du tänker dig en fortsatt karriär inom akademin rekommenderar vi dig att läsa vår baskurs i högskolepedagogik, UL1 (motsvarande 7,5hp). Den ges i flera omgångar varje termin, både på svenska och på engelska. Kursen vänder sig till alla lärare vid universitetet och erbjuder en pedagogisk plattform för professionell dialog och reflektion kring universitetslärarrollens förutsättningar och möjligheter i relation till undervisning och lärande. Den pedagogiska teorin och nivån är densamma i alla UL1 kurser men upplägg, arbetsformer och innehållsmässiga tyngdpunkter skiljer sig något. Kursen förutsätter inte tidigare undervisningserfarenhet eller högskolepedagogisk utbildning.

Du som är anställd som universitetslektor

Om du är ny som lektor eller om du nyligen blivit anställd som lektor och inte har högskolepedagogisk utbildning sedan tidigare så börjar du med att läsa UL1, se ovan.

Du bygger sedan på med UL2 med inriktning mot ditt område. Du väljer inriktning på UL2-kursen utifrån ditt ämnesområde/fakultet eller utifrån önskat fördjupningsområde. Vi vill uppmuntra dig som ska gå en UL2kurs att kontakta din studierektor eller din pedagogiska kontaktperson vid din institution  för att diskutera om det finns något särskilt område som både du själv tycker är viktigt och intressant, och som institutionen skulle tycka vore angeläget att få fördjupad kunskap om. Genom att koppla UL2-arbetena nära institutionens pedagogiska utvecklingsarbete finns bättre möjligheter att det du gör innebär ett faktiskt bidrag till utveckling, att pedagogiska frågor får ett större utrymme vid universitetet, samt att det kan bidra till en bättre kunskap lokalt på institutionen om förhållanden och förutsättningar för utbildningarna som ges där.

Du som har läst högskolepedagogiska kurser vid tidigare UPC (UP1 och UP2)

Om du tillhör det humanvetenskapliga området (hum, sam, jur) och tidigare har läst UP1 (motsvarande 3hp och som gavs vid Stockholms universitet till och med vt15) så fortsätter du genom att läsa UL2 (motsvarande 7,5hp) med inriktning mot ditt område. Poängglappet om 4,5hp som uppstår för att nå upp till 15hp totalt kan fyllas med någon av våra kortare kurser. Du kan också plocka ihop dina poäng genom att delta i våra workshoppar (3 workshoppar + skrivuppgift motsvarar 1,5hp). Kontakta oss på kansliet för vägledning.

Om du har läst både UP1 (motsvarande 3 hp) och UP2 (motsvarande 4,5hp) ska du i normalfallet komplettera upp till 15hp. Rekommendationen är att läsa UL2 (motsvarande 7,5hp) mot ditt ämnesområde. Om du är osäker vad som gäller just dig kan du kontakta handläggaren på lärarförslagsnämnden vid din fakultet eller sektion.

Om du tillhör det naturvetenskapliga området finns det övergångsregler som innebär att tidigare högskolepedagogisk utbildning UP1 + UP2 får tillgodoräknas som motsvarande 15hp fram till 30 juni 2023. Vid frågor vänligen kontakta lärarförslagsnämnden vid din sektion.

Du som har läst högskolepedagogiska kurser vid ett annat lärosäte

Om du har läst 15 hp högskolepedagogik på annat universitet och nu ska börja som lektor vid Stockholms universitetet krävs det inte att du läser någon ytterligare högskolepedagogisk kurs utan du kan tillgodoräkna dig poängen. Om fakulteten specificerat något som du behöver göra i ditt förordnande när du anställdes bör dock stämma av med fakulteten.

Du som handleder doktorander

Våra forskarhandledarkurser vänder sig till dig som är forskarhandledare, som har erfarenhet av handledning eller pågående handledningsuppdrag. Du får verktyg och utrymme att tillsammans med kollegor från olika ämnesområden reflektera över din handledning. Egna erfarenheter av att handleda doktorander utgör tillsammans med kurslitteraturen grunden för diskussioner och reflektioner i kursens olika moment.

Du som vill fortbilda dig – akademiskt lärarskap

För dig som vill utveckla din undervisning och fördjupa dig pedagogiskt ämne som intresserar dig erbjuder vi ett antal kortare fördjupningskurser.

Du som planerar att starta eller kanske redan driver ett pedagogiskt utvecklingsprojekt kan få stöd i ditt arbete genom UL3 kursen. Om man har ett pedagogiskt utvecklingsprojekt där man samarbetar i ett lärarlag uppmuntrar vi er att gå tillsammans.

Du kan även gå självstudiekursen, Dokumentera ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Du tilldelas då en mentor och får möjlighet att lära dig mer om utveckling av undervisning baserat på forskning och hur du arbetar med ett akademiskt lärarskap.

Vi strävar också efter att utöver vårt basutbud tillhandahålla en mångfald av workshoppar och  kurser som erbjuder fördjupning och utveckling inom olika områden av det akademiska lärarskapet. Du kan läsa mer om dessa under kurser och workshoppar.

 

Praktisk kursinformation

 

Kurskostnad

För anställda vid Stockholms universitet, och associerade, är kurserna kostnadsfria. Anmälan är dock bindande och vid sent avhopp faktureras en avgift till den institution där du har din anställning.

Anmälan och anmälningsvillkor

Anmälan till kurserna görs via ett formulär på webben under respektive kurspresentation, anmälan öppnar den 15 oktober respektive den 15 april för kurser som ges kommande termin. För några av kurserna stänger anmälan efter en ansökningsperiod och därefter görs ett urval. Under respektive kurspresentation på webben hittar du information om sista dag för anmälan, om sådan finns. När en kurs är fulltecknad finns oftast möjlighet att anmäla sig till reservlista.

När du har anmält dig till en kurs får du ett antagningsbesked i god tid innan kursstart. Vi arbetar för att kunna ge besked inom tre veckor från det att anmälan har gjorts, du får då ett automatiskt mejl med länk för att bekräfta din plats. Alternativt får du information om du inte fått en plats på kurs, eller står på väntelista.

Om du behöver avboka din plats kan du göra detta kostnadsfritt fram till två veckor innan kursstart. Vid återbud senare än 2 veckor innan kursstart faktureras institutionen där man är anställd 2000 kr. Observera att anmälan till Forskarhandledarkursen är bindande efter att du accepterat din plats. Avgiften är 2500 kr vid återbud efter att du bekräftat din plats.

Kursintyg och kurspoäng

Det är obligatorisk närvaro vid kursträffarna. Kursdeltagare som har genomgått kursen och uppfyllt samtliga kurskrav får ett digitalt intyg där kursinnehåll och omfattning framgår.

Våra kurser rapporteras inte i Ladok. Om du är doktorand och vill tillgodoräkna dig poängen i din utbildning så rådgör med de som är ansvariga för din utbildning vid din institution. Det är upp till respektive institution att avgöra om du kan få poängen tillgodoräknad i Ladok. Inrapporteringen görs då vid institutionen.

 

För dig som inte är anställd vid SU – externa deltagare

I mån av plats och mot en kostnad tar vi emot sökande från andra lärosäten. Observera att du behöver vara anställd vid ett annat lärosäte för att kunna delta i våra utbildningar. För externa deltagare kostar kurserna  3500kr (exkl. moms) /1,5 hp (UL1= 17 500 kr exkl. moms). Priset för Forskarhandledarkursen är 15 000 kr exkl.moms.

Som extern kan du antingen göra en anmälan direkt via formuläret på webben under respektive kurspresentation, du kan gå kursen i mån av plats och hamnar på en väntelista. Ett par veckor innan kursstart kontaktar vi dig om det finns plats på kursen.

Ett annat sätt är att ditt lärosäte/ansvarig för din fortbildning kontaktar oss på CeULs kansli och avtalar om en eller flera platser för ditt lärosätes räkning. Även detta erbjuds i mån av plats och görs med god framförhållning inför kommande termin.

 

Högskolepedagogiska meriter som krävs för anställning eller befordran vid SU

CeUL gör inga motsvarandebedömningar av pedagogiska meriter. Frågor om vad som gäller angående högskolepedagogisk meritering vid anställning respektive befordran hänvisas till kanslierna inom rätt fakultet.

De regler och kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet som ska beaktas vid anställning och befordran vid SU är:

Förutom ovan nämnde regler kan det finnas områdesspecifika regler gällande undervisningsskicklighet som är beslutade av ansvarig områdes- eller fakultetsnämnd vid SU.

Enligt Högskoleförordningen (HF) kap 4 ska prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Allmänt enligt AOSU

  • Vid anställning som biträdande lektor: inga formella krav på högskolepedagogisk utbildning.
  • Vid anställning som adjunkt, universitetslektor och professor: En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
  • Krav vid befordran från biträdande lektor till universitetslektor: minst motsvarande 7,5hp högskolepedagogisk utbildning.
  • Krav vid befordran från universitetslektor till professor: motsvarande 15hp högskolepedagogisk utbildning.

Antagning av docent

Docent är en titel som visar på uppnådd kompetens och är ingen anställning. Forskningsmeriter väger tyngst vid antagning till docentur. Den sökande måste dock också ha visat sådan pedagogisk skicklighet som kan krävas av en universitetslärare.

Forskarhandledarutbildning

För en full akademisk karriär krävs normalt 15hp högskolepedagogisk utbildning samt därutöver genomförd forskarhandledningskurs (motsvarande 3hp).

För skarpa besked gällande anställning eller befordran hänvisas till fakultetskanslierna.

För mer information se länksamling nedan. Kontakta respektive kansli vid frågor.

Naturvetenskapliga fakulteten

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

 

Juridiska Fakulteten

 

Humanistiska fakulteten