Utbildningens upplägg

Forskarutbildningen i företagsekonomi omfattar fyra års heltidsstudier. Den består av en kursdel (90 högskolepoäng) och en avhandlingsdel (150 högskolepoäng) som försvaras vid en offentlig disputation. Dessa två delar kan pågå parallellt, men normalt ligger tyngdpunkten på kursdelen under första hälften av studietiden. Vid godkänd doktorsavhandling berättigar hela utbildningen till titeln ekonomie doktor (ek dr) eller filosofie doktor (fil dr).

Individuell studieplan

För varje doktorand upprättas en individuell studieplan där finansiering, handledning, kurser och avhandlingsarbete specificeras. Den individuella studieplanen följs upp terminsvis.

Kreativa och stimulerande forskningsprogram

Institutionen organiserar utbildningen på forskarnivå utifrån ett antal starka och livskraftiga forskningsprogram och forskningsinstitut. Forskningsprogrammen och instituten utgör stimulerande och kreativa miljöer för såväl doktorander som disputerade forskare.

Vid sidan av de mer tillämpade och fokuserade programmen slår institutionen vakt om en fri och mer förutsättningslös grundforskning. Ett antal doktorander och seniora forskare förlägger sin vetenskapliga verksamhet utanför de mer riktade programmen och instituten.
 

Avhandlingsarbetet och seminarier

Seminarier utgör ett centralt inslag i forskarutbildningen. Syftet med seminarierna är att kritiskt men konstruktivt diskutera varandras forskningsresultat, analyser, metoder och idéer. Aktivt och regelbundet seminariedeltagande ger därför dig som forskarstuderande viktig insikt i avhandlingens utformning.

Som forskarstuderande redovisar du hur ditt avhandlingsarbete fortskrider genom att presentera arbetet vid ett antal regelbundna seminarier:

Avhandlingsplan: Beskrivning av avhandlingens problemområde, forskningsfråga, valda teorier och undersökningsmetoder.
Mellanlägesrapport: Oftast en rapport med avhandlingens empiriska undersökning och dess resultat.
Slutseminariemanus: Ett fullständigt utkast till avhandlingsmanus.
Disputation: Den slutgiltiga doktorsavhandlingen examineras.

Doktorandens arbetsvillkor

Vi erbjuder doktorander som antagits till forskarutbildningen:

Deltagande vid obligatoriska och valfria kurser och seminarier i forskarutbildningen. 
Skicklig och effektiv handledning av professorer och docenter som är framstående forskare inom sina fält.
Tillgång till institutionens administrativa stödsystem i form av kopiering, datorer, post, telefon m.m.
Arbetsplats vid institutionen.