Mahmood Ul Hassan. Foto: Statistiska institutionen
Mahmood Ul Hassan. Foto: Statistiska institutionen

Ett lands inkomst, eller bruttonationalprodukten (BNP), är ett av de viktigaste traditionella måtten på ekonomisk tillväxt. Mahmood Ul-Hassan, doktorand vid Statistiska institutionen, tog fram ett mer exakt sätt att göra BNP-prognoser i sin masteruppsats. Nu publiceras hans slutsatser i Journal of Applied Statistics.

- Allt som vi planerar i ett lands ekonomi baseras på BNP-tillväxten, eftersom den visar hur snabbt landet växer, säger Mahmood Ul-Hassan.

För att kunna göra en bättre prognos, behöver man veta den ekonomiska tillväxtens så kallade täthetsfunktion. Täthetsfunktionen i statistik används för att beskriva hur troligt det är att du kommer att få ett visst resultat, jämfört med andra resultat (den relativa sannolikheten). Med andra ord, och förenklat - genom att hitta den täthetsfunktion som passar bäst för ekonomisk tillväxt, kan vi förutsäga tillväxten på ett mer korrekt sätt. Utöver att göra prognoser, kan Mahmood Ul Hassans resultat användas för att jämföra ekonomierna i olika länder.

Att förutsäga ekonomisk osäkerhet i förväg

Utgångspunkten för Mahmood Ul Hassans forskning är den ekonomiska osäkerheten. De flesta länders ekonomier går oväntat upp och ner när olika chocker drabbar ekonomin. Detta betyder, som Mahmood Ul Hassan beskriver det, att den ekonomiska tillväxten får ett oregelbundet mönster - både på kort och på lång sikt. Det innebär också att det är svårt att hitta rätt täthetsfunktionen för att beskriva den.

Mahmood Ul Hassan fick idén till forskningen av sin handledare Pär Stockhammar som ville hitta en lösning på problemet.

Data om BNP-tillväxt i tre olika länder användes i studien, säsongsrensade serier upp till år 2012 från USA, Storbritannien och Kanada.

På grund av asymmetrin och andra typiska mönster i datamaterialet (som heteroskedasticitet) kunde Mahmood Ul Hassan dra slutsatsen att den så kallade TAL2-fördelningen var den som beskrev datamaterialet från USA bäst. För Storbritannien och Kanada, var det den så kallade "Normal Mixture"- eller NM-fördelningen som var mest korrekt.

Kan få reda på hur mycket mat vi ska producera

Det finns många anledningar till varför man vill förutsäga hur snabbt ekonomin växer, till exempel för att göra budgetar och bilda strategier.

- Om du kan förutsäga BNP-tillväxten i ett land, kan planerarna ta fram en bättre och mer korrekt strategi utefter den, säger Mahmood Ul Hassan.