Nicklas spikning
Nicklas Petterson spikar upp sin avhandling med hjälp av institutionens prefekt.
 

För att utföra beräkningar av exempelvis ungdomsarbetslösheten, effekten av ett läkemedel, eller sambandet mellan social utsatthet och brottslighet förutsätts i princip alltid att de uppgifter som man avsett att inhämta är kompletta.

- I många situationer är detta inte fallet, till exempel då en enkätrespondent avstått från att helt eller delvis besvara en enkät eller då teknisk mätutrustning fallerat, säger Nicklas.

Lite olika metoder finns då för att hantera situationen. Den metod Nicklas använt sig av kan beskrivas som att varje saknad uppgift ersätts med en uppsättning av ”kvalificerade gissningar”, så kallad multipel imputering.

- Låt oss säga att en enkätfråga inte har besvarats av en person, en mottagare, men att vi trots detta känner till vissa saker såsom mottagarens ålder och utbildningsnivå, säger Nicklas. Vi kan då identifiera en grupp av personer med samma ålder och utbildningsnivå som har besvarat frågan och använda dem som ”donatorer”. Vi drar sedan slumpmässigt donatorer, och ersätter sedan mottagarens saknade svar med kopior av de dragna donatorernas enkätsvar, förklarar Nicklas. En och samma donator kan också komma att donera sitt enkätsvar till flera mottagare, eller flera gånger till samma mottagare.

Ofta finns få eller ingen donator som matchar exakt, och då får man istället välja en grupp av donatorer vars ålder och utbildningsnivå så mycket som möjligt liknar mottagarens. I de flesta fall så kommer denna grupp att vara ojämnt fördelad, exempelvis med få äldre och eller med högre utbildningsnivå än mottagaren. Om väldigt få eller ingen donator är äldre eller har samma eller högre utbildningsnivå än mottagaren kan obalansen bli stor.

- Min avhandling visar då bland annat hur man kan använda ett flertal olika metoder för att balansera gruppen av donatorer så att gruppen bättre matchar mottagaren, säger Nicklas. Exempelvis kan man variera antalet möjliga donatorer eller tilldela de olika donatorerna olika sannolikheter att bli dragna.
 

Disputation

Disputationen ägde  rum den 28 maj vid Stockholms universitet.

Handledare var Daniel Thorbur, Proffessor emeritus, Stockholms universitet

Opponent var Susanne Rässler, Professor (Otto Friedrich University of Bamberg)

 Mer information om avhandlingen