Pär Stockhammar
Pär Stockhammar
 

- Att tilldelas Ekonomiska Samfundets pris för bästa artikelbidrag känns oerhört smickrande, säger Pär Stockhammar. Priset är samtidigt ett erkännande för idén att empiriskt testa makroekonomiska teorier och borde kunna tilltala en stor skara personer i olika vetenskaper.

Att makroekonomiska och finansiella data mer liknar en Normal-asymmetrisk Laplace fördelning än den gängse normalfördelningen ger visst stöd åt Aghion och Howitts makroekonomiska hypotes. Rent statistiskt/ekonometriskt bidrar denna fördelning t.ex. till mer korrekta täthetsprognoser. För att ens kunna testa makroekonomiska teorier empiriskt introduceras i artikeln även ett filter som filtrerar bort oönskad heteroskedasticitet, alltså icke konstant varians.

- De allra flesta makroekonomiska- och finansiella tidsserier är just heteroskedastiska varför de potentiella tillämpningsområdena för detta filter är i det närmaste obegränsade, säger Pär Stockhammar.

Lars-Erik Öller tror att artikeln vann priset för att att avancerade statistiska metoder använts för att brottas med ett praktiskt problem och att innovationer uppstod på vägen.

- Förhoppningsvis finns det de som tar vid och fortsätter med den intressanta loopen: innovation -> börsen -> produktion. Kanske någon också börjar använda vår fördelning för intervallprognoser och för max likelihood estimering, säger Lars-Erik Öller.

 
Lars-Erik Öller
Lars-Erik Öller
 

Författarna presenterade det vinnande bidraget den 19 mars på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Vid efterföljande ceremoni emottogs priset på 4000 €. Pengarna kommer till viss del finansiera deltagande på International Symposium on Forecasting i juni. 

Om Ekonomiska Samfundet och Priset till minne av J.V. Tallqvist

Ekonomiska Samfundet i Finland bildades i Helsingfors år 1894. Föreningens ändamål har sedan dess varit att befrämja intresset för den ekonomiska vetenskapen och att arbeta för utökad tillämpning av denna vetenskap i samhället. Ekonomiska Samfundet är ett forum för ekonomisk debatt, där akademiker, journalister, företagare, fackföreningsfolk, bankmän och andra intresserade möts för att åhöra föredrag och engagera sig i aktuella ekonomiska frågor.

Styrelsen för Ekonomiska Samfundet delar  årligen i ut ett pris på 4 000 € för bästa artikel publicerad i Ekonomiska Samfundets Tidskrift under två fö­regående år. Priset kallas för Priset till minne av J.V. Tallqvist och är avsett att öka intresset för att publicera artiklar i ekonomiska frågor på svenska. Professor J.V. Tallqvist hörde till grundarna av Samfundet och han ansvarade ensam för utgivningen av Ekonomiska Samfundets Tidskrift under åren 1923 – 1947, alltså i det närmaste ett kvartssekel.

Beslut om vem eller vilka som erhåller priset fattas av styrelsen på förslag av redaktionen. Vid val av pristagare beaktas artiklar publicerade under de två föregående åren.