Icke inskrivna studenter och examination på annan ort:

Begäran från studenter vid andra universitet och högskolor att bli examinerade vid Statistiska institutionen vid Stockholms universitet

Inga administrativa resurser tas i anspråk för att assistera studenter vid andra universitet/högskolor som av olika skäl vill tentera vid Statistiska institutionen. Detsamma gäller studenter vid Stockholms universitet som inte läser vid Statistiska institutionen.

Begäran från institutionens egna studenter om assistans med examination på annan ort

Stor restriktivitet iakttas vad gäller examination på annan ort. Om sådan examination är praktiskt möjlig att genomföra (tentamenstiderna sammanfaller, det finns tentamensvakt som kan garantera de för tentamen uppställda villkoren för examination etc), kan dock synnerliga skäl medföra att sådan examination tillåts. Med synnerliga skäl avses sådant som utlandsstudier, utlandsstationering, allvarlig sjukdom/olycksfall eller skäl av liknande karaktär som förhindrar studenten från att infinna sig till tentamen vid Stockholms universitet.

Det ankommer på studenten att själv ombesörja så att examinationen kan genomföras på ett acceptabelt sätt. Examinationen ska ske på officiell myndighet, ämbete eller liknande (t. ex. högskola, ambassad, konsulat, polismyndighet, sjukhus). Samma förhållanden ska gälla som för examinationstillfället vid Stockholms universitet.

Begäran om examination på annan ort måste inkomma till studierektor och studentexpedition senast fyra veckor innan tentamensdatum. Efter att begäran har inkommit ska examinator i samråd med studierektor avgöra om kraven för examination på annan ort är uppfyllda och om institutionen har praktisk möjlighet att arrangera detta. Beslut om examination på annan ort fattas av examinator. Det ankommer på examinator att tillse att tentamensfrågorna inte offentliggörs innan examinationen vid den egna institutionen påbörjas. 

Michael Carlson

Prefekt