Det tar mellan 8 och 16 månader från anhållan om utlysning till dess att någon har anställts. Efter att institutionen har inlett ärendet är det fakulteten som ansvarar för processen. Fakultetens handläggare leder institutionen genom processen från början till slut, inhämtar uppgifter när de behövs och håller institutionen informerad om ärendets progression.

Anställningsprocessen i korthet

1. Institutionen anhåller till fakultetsnämnden om att utlysa en tjänst
2. Fakultetsnämnden fastställer en anställningsprofil
3. Annons är tillgänglig för sökande i minst fyra veckor
4. Sakkunniga granskar och rangordnar de sökande
5. Intervjuer hålls med rangordnade sökande
6. Lärarförslagsnämnden föreslår en slutgiltig rangordning
7. Dekanus eller rektor anställer den högst rangordnade

Mer information

1.    Anhållan
Institutionen bereder en anhållan till fakultetsnämnden om att utlysa en anställning tillsammans med en anställningsprofil (annonstext) i enlighet med någon av dessa mallar:

Anställningsprofilens behörighetskrav och bedömningsgrunder är styrande för hur sakkunniga och Lärarförslagsnämnden (LFN) bedömer de sökande.

Det är institutionsstyrelsen som ska fastställa förslaget till anhållan.

Prefekt/föreståndare mejlar anhållan till fakultetskansliets handläggare på e-post: samfakrekrytering@su.se samt registrator@su.se.

2.    Granskning
Anhållan granskas av handläggare och fakultetsledning. Eventuell återkoppling med förslag om ändringar eller förtydliganden kan ges. 

3.    Fakultetsnämnden
Beslut fattas att fastställa anställningsprofilen. Nämnden kan delegera till dekanus att göra ändringar i den.

4.    Annonsering
Inför annonsering ber handläggaren prefekten om kontaktuppgifter till önskad kontaktperson (vanligtvis prefekt) och önskad annonseringstid (minst fyra veckor).

Annonser publiceras via rekryteringssystemet ReachMee på Stockholms universitets webb och på Platsbanken. Institutionen får gärna sprida annonsen i sina nätverk. Institutionens kontaktperson(er) ges tillgång till ärendet i ReachMee.

Vid behov kan annonseringstiden förlängas. Fråga om förlängning måste ställas innan annonstiden löpt ut.

5.    Sakkunniggranskning
Efter sista ansökningsdagen ber handläggaren prefekten om förslag på sakkunniga.

Prefekten mejlar förslaget på sakkunniga till handläggaren; dekanus fattar beslut om att utse dem.

När samtliga sakkunnigutlåtanden har inkommit vidarebefordrar handläggaren dem till lärarförslagsnämndens ordförande och prefekt för godkännande. Sedan skickas utlåtandena till kandidaterna.

6.    Intervjuer
Ordförande beslutar i samråd med prefekt vilka kandidater som ska bjudas in till intervju och provföreläsning.

Vid intervjuer på campus ombeds institutionen stå för lokal och teknisk support för intervjuerna. Vid digitala intervjuer förbereder handläggaren länk till Zoom-mötet.

Handläggaren bjuder in kandidater, ledamöter och institution till intervjuerna.

Boende utanför Stockholm erbjuds möjlighet att resa hit eller intervjuas via Zoom, medan utländska kandidater normalt intervjuas via Zoom. Fakulteten bekostar eventuell resa och boende.  

7.    Lärarförslagsnämndens sammanträde
Vid sammanträdet redogör prefekten för sina ställningstaganden angående kandidaterna samt anger önskat antal kandidater som ska rangordnas. 

LFN beslutar att föreslå den slutgiltiga rangordningen av kandidaterna. Det formella beslutet om anställning fattas av dekanus eller – vid rekrytering av professor – av rektor. Beslutet är officiellt när protokollet är justerat, cirka en vecka efter sammanträdet.

Justerat protokoll mejlas till prefekt, administrativ chef samt kandidater.

Dubblering: Om en dubblering av anställning önskas i detta skede så mejlas en anhållan till handläggaren. Om dekanus godkänner kan prefekt påbörja förhandling med nästa rangordnad.

Vid anställning av professor: Kansliet tar ärendet vidare till rektor. Först när handläggaren har fått rektors godkännande kan processen fortsätta.

8.    Förhandling och anställningsbeslut
Prefekten inleder förhandlingar om anställningsvillkor med den högst rangordnade kandidaten. 

När förhandlingarna är avslutade mejlar institutionen utkast till anställningsbeslut till handläggaren. 

Handläggaren föredrar ärendet för dekanus eller rektor som beslutar om anställning som universitetslektor och biträdande lektor respektive professor. Handläggaren informerar institutionen, den anställda, fackliga företrädare och lönehandläggare om beslutet.

De fackliga organisationerna har fem dagar på sig att yttra sig om beslutet.

Anställningen vinner laga kraft efter tre veckors anslagstid förutsatt att ingen har överklagat beslutet.

Vid dubblering: Alla anställningsbeslut skickas samtidigt till handläggaren. Detta för att besluten ska kunna anslås vid samma tidpunkt och få samma anslagstid. De anställda kan ha olika tillträdesdagar. 

9.    Överklagande
Anställningen kan överklagas under en treveckorsperiod från det att information om anställningsbeslutet publiceras på den officiella anslagstavlan.

10.    Anställningen vinner laga kraft
När överklagandetiden har gått ut och utan överklagan har beslutet vunnit laga kraft. 

Handläggaren meddelar när beslutet vunnit laga kraft till samtliga berörda parter. Vid professorsanställning informeras installations- och promotionsservice. 

Avbryta anställningsförfarande

När som helst under processens gång (fram till undertecknat anställningsbeslut) kan prefekten anhålla hos fakulteten om att avbryta anställningsförfarande. Dekanus fattar beslutet, vilket inte går att överklaga.

Dokument