1)    Institutionen bereder förslag till reviderad utbildningsplan enligt institutionens besluts- och delegationsordning. Tänk på att studentrepresentant ska ingå i beredning och beslut.

2)    Institutionsstyrelsen beslutar om att till fakultetsnämnden inkomma med förslag om revidering av utbildningsplan och skickar anhållan till fakultetskansliet utbildning@samfak.su.se.

3)    Anhållan består av ett missiv och utkast till reviderad utbildningsplan i SISU samt i möjligast mån kursplaner för nya programkurser. Missivet ska innehålla:
a)    en beskrivning av vilka ändringar som önskas
b)    vilka som berett och beslutat om revideringarna
c)    ange hur studenterna varit delaktiga under processen
d)    om kurser från andra institutioner ingår i utbildningsplanen, ska det framgå att respektive institutionsstyrelse samtycker till den nya utbildningsplanen.
Handläggningstiden är normalt 2-3 veckor.

4)    Kansliet granskar anhållan och återkopplar till institutionen vid frågor.

5)    Handläggare delger förslag till reviderad utbildningsplan till studiebevakare som får 2 arbetsdagar att komma in med synpunkter på underlaget.  

6)    Handläggare föredrar ärendet för dekanus, som fattar beslut om fastställande  av utbildningsplan på delegation från fakultetsnämnden.

7)    Handläggare verkställer beslutet i SISU genom att fastställa utbildningsplanen och expedierar beslutet till institutionen.

Utbildningsplanen ska vara fastställd senast 1 månad före sista ansökningsdatum. En utbildningsplan kan endast revideras en gång per termin och kan gälla tidigast kommande termin.

Tänk på att även kolla ytterligare deadlines på Studieadministrativa kalendern på medarbetarwebben.

Mer ingående beskrivning finns i  Mall för utbildningsplan (190 Kb) och Handläggningsordning för utbildningsplan (208 Kb)