1)    Institutionen bereder förslag till utbildningen enligt institutionens besluts- och delegationsordning. Ta gärna stöd av fakultetskansliet vid beredningen. Tänk på att studentrepresentant ska ingå i både beredning och beslut.

Observera att om anhållan om nytt utbildningsprogram sker i samband med en anhållan om nytt huvudområde eller ny inriktning ska en separat anhållan skrivas fram för utbildningsprogrammet respektive huvudområde/inriktning. 

2)    Institutionsstyrelsen beslutar om att till fakultetsnämnden inkomma med förslag om inrättande av utbildningsprogram och fastställande av utbildningsplan (sådant beslut får inte vidaredelegeras) och skickar anhållan till fakultetskansliet utbildning@samfak.su.se.
Anhållan bör skickas in minst 4 veckor före fakultetsnämndens sammanträde.

3)    Anhållan består av ett missiv och utkast till utbildningsplan i PDF-format nedladdat från SISU, samt i möjligast mån kursplaner för programkurserna. Enligt Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning ska anhållan innehålla information om följande: 

a)   Formalia
b)   Motivering
c)   Måluppfyllelse
d)   Lärarresurser
e)   Forskningsanknytning
f)   Internationalisering, hållbar utveckling och breddad rekrytering
g)   Jämställdhet
h)   Utbildningsmiljö
i)   Studentinflytande
j)   Ekonomi och infrastruktur

I Regler för etablering och avveckling av utbildning (punkt 2.2 Utbildningsprogram) framgår det vilken information som efterfrågas under respektive punkt och som ska skrivas fram i anhållan till fakulteten. 

Bilagor till anhållan: 
- Ifyllt utkast till utbildningsplan (pdf från Sisu), 
- Ifylld examensmålsmatris, och
- Beskrivningar av (obligatoriska) kurser som utbildningsprogrammet består av (inkl. inom de olika inriktningarna). Om de (eventuella) valbara kurserna är nödvändiga för uppfyllandet av examensmålen ska beskrivningar av dessa också finnas med.

Ges ett utbildningsprogram i samarbete med annan institution/lärosäte behöver det framgå av missivet att anhållan har förankrats med samarbetsparten. 

4)    Vid behov, skicka även in ett utkast till ny eller reviderad examensbeskrivning.

5)    Handläggare vid kansliet granskar anhållan och återkopplar till institutionen vid frågor.

6)    Handläggare föredrar ärendet i fakultetsnämnden som fattar beslut om att inrätta och fastställa utbildningsplan.

7)    Handläggare verkställer beslutet i SISU genom att inrätta och fastställa utbildningsplanen och expedierar beslutet till institutionen.
Utbildningsplanen ska vara fastställd senast när utbildningen öppnar för anmälan.

Tänk på att även kolla ytterligare deadlines på Studieadministrativa kalendern på medarbetarwebben.

Mer ingående beskrivning finns i Mall för utbildningsplan (190 Kb) och Handläggningsordning för utbildningsplan (208 Kb)