Tidigare temadagar

Studetnter. Hållbart lärande med pedagogiska ambassadörer. Foto: Jens Olof Lasthein

Temadag: Hållbart lärande med pedagogiska ambassadörer

Hur tar vi vara på de resurser som investeras i lärande i högre utbildning? Hur banar pedagogiska ambassadörer väg för hållbart lärande? Föreläsning och goda exempel från årets olika utvecklingsprojekt — som att se studenter som resurs för pedagogisk utveckling och hur ska vi undervisa för en hållbar framtid?

Student i bibliotek. Foto: Mostphotos

Temadag: Om pedagogiska perspektiv på kvalitet i forskarutbildning

Vad kännetecknar en forskarutbildning av hög kvalitet? Hur kan vi förbättra forskarutbildningen så att doktoranders utveckling främjas? Vad kan vi lära oss av UKÄ:s kvalitetsgranskningar av forskarutbildningar ur ett pedagogiskt perspektiv?

Illustration med människor. Illustration: Pixabay

Temadag: Om genus och jämställdhet i undervisningen

Vad innebär det att undervisa för jämställdhet? Hur kan genusmedvetenhet prägla lärosalar virtuellt? Ser förutsättningarna verkligen lika ut för personer med olika kön vid vårt universitet? Högskolepedagogisk temadag med exempel och diskussioner om genus och jämställdhet i undervisningen.

Foro: Clara Fagerlind

Kreativa utvecklingsprojekt i fokus — pedagogiska ambassadörer berättar

Utveckling av ny form för handledning av examensarbeten, digitalt lärande, digitala examinationer och mer när pedagogiska ambassadörer berättar om utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vilka utmaningar de har ställts inför, vad de har gjort och hur det gick.

Katrin Lainpelto

Årets pedagogiska ambassadörer ─ fyra universitetslärare berättar om vassa utvecklingsprojekt

Digitala laborationer, lärarlagssamverkan för bättre lärmiljö och mer när pedagogiska ambassadörer berättar om utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vilka utmaningar de har ställts inför, vad de har gjort och hur det gick.

Online: Högskolepedagogisk temadag om hållbar forskarhandledning

Vilka orsaker och faktorer påverkar doktoranders välmående? Hur skapar vi en god miljö där doktorander har möjlighet att växa och utvecklas? Högskolepedagogisk temadag med gott om exempel och strategier för att uppnå just en hållbar forskarhandledning.

Virtuell konferens: Om samverkansinlärning för ökad genomströmning

Tillfälle för dig som undervisar vid Stockholms universitet att lära mer om pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Nationell konferens om samverkansinlärning (eng. Supplemental Instruction).

Virtuell högskolepedagogisk temadag: Kursdesign för lärande i digital miljö

Centrum för universitetslärarutbildning bjöd in till en virtuell högskolepedagogisk temadag om undervisning och examination online. Frågor som lyftes var bland annat: Hur designar jag undervisning för bättre lärande i en digital miljö? Hur får jag mer kontakt och interaktion med mina studenter? Hur skapar jag en rättssäker examination online?

Virtuell högskolepedagogisk temadag: Undervisning och examination online

Välkommen till en virtuell högskolepedagogisk temadag om undervisning och examination online. En förmiddag med workshoppar om de möjligheter och utmaningar som digitala verktyg och alternativa arbetsmetoder erbjuder för undervisning och examination helt eller delvis på distans. Vi möts online via e-mötestjänsten Zoom.

Årets pedagogiska ambassadörer: tio universitetslärare berättar om smarta utvecklingsprojekt

Pedagogiska ambassadörer berättar om pedagogiska utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vilka utmaningar de har ställts inför, vad de har gjort och hur det gick.

Jonas Aspelin om relationskompetens i högre utbildning

Föreläsning: Relationskompetens i högre utbildning — för fungerande samspel och en god lärmiljö

Föreläsning med Jonas Aspelin om relationskompetens. Relationskompetens är viktigt kompetens när vi skapar goda pedagogiska lärmiljöer och kan i många fall vara helt avgörande för ett kvalitativt lärande. Lär dig mer om hur du stärker din roll som lärare och samtidigt förbättrar studenternas lärande genom ett fungerade samspel.

Jonas Aspelin med workshop om relationskompetens i högre utbildning

Workshop: Utveckla din relationskompetens för fungerande samspel i undervisningen

Workshop med Jonas Aspelin där du får möjlighet att lära dig mer om relationskompetens för ett fungerande samspel i din undervisning. Tillsammans med kollegor jobbar du med "case" som deltagarna upplevt i sin egen undervisning. Metoden Critical Incident Analysis hjälper oss identifiera avgörande aspekter i relationellt utmanande situationer, förankra händelsen i relationell teori och hitta alternativa sätt att hantera liknande situationer framöver.

Pedagogiska ambassadörer berättar om utvecklingsprojekt vid sina institutioner

Pedagogiska ambassadörer berättar om pedagogiska utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vad de har gjort och hur det gick. Välkommen till högskolepedagogisk temadag då arbetet med 2018-års pedagogiska ambassadörsprojekt presenteras. En dag för dig som vill veta mer om utveckling av undervisning i kollegial samverkan.

Samverkans-Inlärning (Supplemental Instruction) — pedagogisk modell för ökad genomströmning

Samverkans-Inlärning (SI-PASS) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Studenter ökar sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan, kritiskt tänkande och att presentera inför grupp. Inspirerande föreläsning om erfarenheter och forskning om Samverkans-Inlärning med Leif Bryngfors, Lunds universitet och lärare och studenter vid Stockholms universitet.

Högskolepedagogisk temadag: Pedagogiska ambassadörsprojekt 2017

Välkommen till högskolepedagogisk temadag då arbetet med 2017-års pedagogiska ambassadörsprojekt presenteras. En dag för dig som vill veta mer om utveckling av undervisning i kollegial samverkan.

Högskolepedagogisk lunchföreläsning: Pedagogisk skicklighet – vad är det och hur kan det bedömas?

Visad pedagogiska skicklighet är idag ett behörighetskrav vid anställning av lärare inom svensk högre utbildning. Därför är det extra viktigt att bedömningar av lärares pedagogiska skicklighet sker omsorgsfullt och sakligt. Men vad är egentligen pedagogisk skicklighet och hur kan man bedöma det?

Workshop: Bedömning av pedagogisk skicklighet

Vid anställning och befordran av lärare ska ofta pedagogisk skicklighet bedömas. Ibland anlitas särskilt pedagogiskt sakkunniga för denna bedömning. I denna workshop tittar vi närmare på vad ett pedagogiskt sakkunniguppdrag går ut på, vilka kriterier som används och hur ett utlåtande om pedagogisk skicklighet kan se ut.

Högskolepedagogisk temadag: Pedagogiska ambassadörsprojekt 2016 redovisas

Välkommen till högskolepedagogisk temadag då arbetet med 2016-års pedagogiska ambassadörsprojekt presenteras. En dag för dig som vill veta mer om utveckling av undervisning i kollegial samverkan.

Kontakt högskolepedagogiska temadagar

Om du har några frågor om våra högskolepedagogiska temadagar är du välkommen att kontakta vår projektkoordinator.

Karin Christoffersson

Tfn: 08-16 4093

Nätverket för Samverkans-Inlärning

Du vill dela erfarenheter av och vara med bygga kunskap om Samverkans-Inlärning (SI). I nätverket för Samverkans-Inlärning träffar du kollegor vid Stockholms universitet som också vill börja eller redan arbetar med denna pedagogiska modell.

Välkommen!

AKTUELLA TEMADAGAR 2023

INSTÄLLD! 16 nov kl 13-15 i campus Albano: Samverkansinlärning

7 dec: Hållbart lärande med pedagogiska ambassadörer. Goda exempel på utvecklingsprojekt från 2023.