Att automatisera ekonomistyrning: Hur artificiell intelligens utmanar förutsättningarna för beslutsfattande, ansvarsutkrävande och lärande

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur automatisering av organisationskunskap utmanar förutsättningarna för verksamhetsstyrning. Vi studerar hur applicering av autonoma kontrollsystem förändrar förutsättningarna för styrning genom att fråga vad det innebär att styra respektive att bli styrd av autonoma kontrollsystem. I projektet som pågår under 2020-2022 analyserar vi i synnerhet hur chefer och autonoma kontrollsystem interagerar i relation till beslutsfattande, ansvarsutkrävande och organisatoriskt lärande.
Forskare: Charlotta Bay, Andreas Sundström och Fredrik Svärdsten.

Internrevisionens oberoende – en studie av internrevisorers praktik

Internrevision utgör en betydande byggsten i systemet för intern kontroll och syftar till att ge befattningshavare med ansvar för bolagsstyrningen säkerhet om organisationens system för intern kontroll över den finansiella rapporteringen. Internrevisionens villkor och möjligheter att utföra uppgiften med det oberoende som krävs har dock endast studerats knapphändigt, så även i Sverige. Studien, som är finansierad av Handelsbankens forskningsstiftelser under perioden 2020-2022, syftar till att förstå hur internrevisionens oberoende konstrueras genom att studera internrevisionen i svenska myndigheter.
Forskare: Gunilla Eklöv Alander och Mikael Holmgren Caceido

Utveckling av innovationsförmåga genom strategiskt inköpskategoriarbete, benchmarking och kunskapsuppbyggnad

När värdeskapande sker genom olika typer av samverkan blir frågor om hur upphandling och inköp planeras och organiseras centrala för möjligheterna att nå strategiska mål. Trafikverket är en av Sveriges största offentliga beställare och har som sådan unika möjligheter att genom långsiktigt agerande påverka innovationsförmågan i anläggningsbranschen. FoI-projektet syftar till att genom en empirinära ansats öka och fördjupa kunskaperna om hur innovationsförmågan kan utvecklas i anläggningsbranschen – särskilt väg och järnväg – genom kategoristyrning av inköp och upphandling. Projektet ska också stödja Trafikverket gällande affärsmässigheten i relationen till leverantörsmarknaden, samtidigt som ökat samhällsvärde ska uppnås inom ramen för Trafikverkets uppdrag, övergripande mål och styrfilosofi.
Forskare: Fredrik Karlsson, Jan Alpenberg m fl.

Dialog som styrning i samhällsutvecklarrollen

Trafikverket finansierar en förstudie om dialogens roll i myndigheters styrning – både internt och vid samverkan med externa aktörer. Vi ska ta fram ett lämpligt teoretiskt ramverk och praktiskt relevanta forskningsfrågor vilka kan tjäna som utgångspunkter för vidare forskning som syftar till att med hjälp av verksamhetsstyrning stärka samverkan i samhällsutvecklarrollen. Förstudien pågår under perioden maj-september 2020.
Forskare: Carl Cederström, Pontus Hedlin, Anneli Häyrén, Madeleine Sultán Sjöqvist och Eva Wittbom

Arbetsförmedlingens förnyelseresa

Arbetsförmedlingen har, som många andra offentliga organisationer, kritiserats för att vara ineffektiv och kostnadsslukande. För att komma tillrätta med problemen har Arbetsförmedlingen initierat ett omfattande förnyelsearbete som kommer att pågå fram till 2021. En forskargrupp vid AES följer Arbetsförmedlingens förnyelsearbete.

Forskare: Karin Axelsson, Elin Funck, Nina Hasche, Mikael Holmgren Caicedo, Pontus Hedlin, Linda Höglund, Sarah-Maya Jackson, Maria Mårtensson (projektledare), Steffi Siegert och Desirée Ödén

Styrning i rollen som samhällsutvecklare

Varje myndighet har sina kärnuppgifter, men syftet med verksamheten är ofta att bidra till samhällsutveckling i vidare bemärkelse. Trafikverket har initierat en förstudie och ett treårigt forskningsprojekt som handlar om hur styrningen kan fungera för att många olika aktörer tillsammans kan uppnå politiska mål med krav på kvalitativa effekter.

Forskare: Pontus Hedlin, Fredrik Karlsson, Eva Lindell, Hans Rämö och Eva Wittbom (projektledare)

Forskningsrapporter i AES rapportserie: 
Styrning i rollen som samhällsutvecklare (1518 Kb)
Att fånga det svårmätbara - en förstudie inom Trafikverket (983 Kb)
Styrning i rollen som samhällsutvecklare - en inledande studie inom Trafikverket (7119 Kb)
Sociala relationer och digitala verktyg – trafikinformation i samverkan (567 Kb)
Språkspel i otakt – en studie av samverkan i Trafikverket (698 Kb)

Granskning och oberoende

Oberoende granskning anses vara en viktig del av ett samhälle som kännetecknas av transparens och effektivitet och en central idé i detta sammanhang är att granskning bara blir trovärdig om den är oberoende från den som granskas och från politiska eller kommersiella intressen. Oberoendeidealet är dock svårt att efterleva i praktiken och på senare år har oberoendets starka status i granskningssammanhang börjat ifrågasättas.

Detta forskningsprojekt syftar till att skapa ny förståelse för vilken betydelse oberoendeidealet kan ha för både granskare och granskningsobjekt, vilka konsekvenser oberoendet får för granskningsprocessen och vad som krävs för att granskande aktörer ska anses vara oberoende.

Forskare: Fredrik Svärdsten och Kristina Tamm Hallström

Styrning och dess konsekvenser för verksamheten

Hur, var och varför uppstår spänningar mellan olika styrmodeller i Försäkringskassan? Vilka konsekvenser får dessa spänningar för såväl styrningens förmåga att bidra till att uppfylla verksamhetens mål och visioner, som konsekvenser för medarbetare?

Forskare: Mikael Holmgren Caceido, Maria Mårtensson och Kristina Tamm Hallström

Forskningsrapporteri AES rapportserie:
Identifiering av parallella styrmodeller och deras olikheter – en studie av styrningens komplexitet (1283 Kb)

Intressentkategoriers dolda styrning: studier av implementeringen av managementstandarder

Transparens, mätbarhet och ansvarstagande är ledord för de allra flesta organisationer idag. Den pågående CSR-trenden och den stora mängd managementstandarder för 'stakeholder engagement' innebär att miljö- och människorättsorganisationers perspektiv inkluderas i styrningen av organisationer.

Forskare: Mikael Holmgren Caicedo, Maria Mårtensson och Kristina Tamm Hallström

Styrning i Stockholms läns landsting - en strategisk angelägenhet

Stockholms Läns Landsting (SLL) genomför nu omfattande förändringar av sitt strategiska arbete och SLL står inför en fas där planerade strategi- och styrförändringar ska införas i landstingets verksamhet. Målet med det här forskningsprojektet är att utveckla kunskap om SLLs strategi och styrningsarbete genom att identifiera och förstå de utmaningar som uppstår vid översättningen av strategier från en övergripande strategisk ledningsnivå till en operativ nivå. Detta kommer att ske genom att vi inom projektet fördjupar kunskapen om både det strategiska arbetet och processerna för verksamhetsstyrning. Projektet syftar till att bidra med teoretisk kunskap om strategiarbete i offentlig sektor, samt att utgöra ett centralt bidrag i det pågående strategi- och styrningsarbetet inom SLL.  

Forskare: Linda Höglund, Maria Mårtensson (projektledare), Angelina Sundström, Fredrik Svärdsten och Kerstin Thomson

Pågående avhandlingsarbeten

Developing Performance Measurements and Defining Performance in the Public Sector. 
Desirée Ödén studerar hur styrprocesser och mätetal uppfattas av medarbetarna, och hur det på olika sätt kan påverka deras arbete. Analysen kommer att visa hur medarbetarnas prestationsmätningsprocesser kan se ut i förhållande till den mer traditionella styrningen, där indikatorer vanligen utarbetas på lednings- eller chefsnivå.