A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

 

A

Admin: Roll i Inspera.

Aktivitetstillfälle: Administrativ kod för examination inom kurs, jfr kurstillfälle.

Analytisk bedömning: Bedömningen görs i relation till hur väl en student presterar på olika delar av en helhet. Bedömningen görs i relation till olika aspekter av det som ska bedömas eller att bedömaren bedömer varje kriterium var för sig. (Jönsson, 2020; Lundahl, 2014).

Autentisk bedömning: Bedömningen strävar efter att efterlikna verklighetstrogna eller riktiga (autentiska) problem. Bedömningen kan dels vara direkt i bemärkelsen att studenten bedöms samtidigt som hen utför det som ska bedömas, dels öppen i bemärkelsen att studenten ges möjlighet att lösa problemet på varierande sätt. (Jönsson, 2020).

Automaträttad uppgiftstyp: Uppgiftstyp som rättas automatiskt i Inspera utifrån författarens inställningar.

B

Bedömare: Roll i Inspera.

Bedömning: En bedömning har olika syften och den kan dels användas för att främja, forma och utveckla studenters lärande och kunskapsutveckling, dels för att uppmärksamma kvalitet i studenters prestationer och vad som fungerar i den egna undervisning, vilket får återverkningar på kursutveckling och resursfördelning. Bedömning utgörs av värderande omdömen om hur väl en studentprestation förhåller sig till olika referensramar/jämförelsepunkter och beroende på val av referensram får man olika typer av bedömningar, som t.ex. normrelaterad, ipsativ, kriteriebaserad, standardbaserad bedömning. (Lundahl, 2014, Jönsson 2018, Stadler, 1989).

Bedömningsmatris: Bedömningsanvisningar som i matris- eller tabellform strukturerar upp vad som utgör olika bedömningsområden/grunder och vad som utgör kvalitativa beskrivningar av detsamma. (Wedman, 2021).

Bedömningsform: Den uttrycksform genom vilka studenterna uppvisar förväntat studieresultat t.ex. genom prov, hemtenta, jfr med examinationsform. (Stiggins, 2004).

Bedömningsskala: En skala som lärare använder för att värdera och kategorisera studentens prestation, ofta i relation till nivå-poäng eller betygsbeteckningar A-F eller U-G.

Bedömningsöversikt: Applikation i Inspera.

Betyg: Ett samlat mått på vad studenten kunnat uppvisa att hen kan avseende förväntat studieresultat vid en viss tidpunkt. Används i syfte för urval av vidare studier och för utvärdering av undervisning.
Betygsmatris - en matris som anger bedömningsanvisningar där område eller kriterier presenteras i rader och där kvalitativa nivåer presenteras i kolumner.

Blandade lärmiljöer (eng. Blended learning): En kombination av traditionella undervisningsmetoder och datormedierade aktiviteter avser just en blandning av olika lärmiljöer. Blandat lärande innehåller alltid vissa fysiska möten, det sker inte helt på distans.

C

D

Distansutbildning: Utbildning baserad på undervisning där lärare och studenter den mesta av tiden är rumsligt och tidsmässigt åtskilda (UKÄ).

E

Examination: Ett samlingsnamn för hur kursens förväntade studieresultat bedöms och examineras. Formerna för examination definieras i kursplan och studiehandledning samt examination är ett led i studentens lärandeprocess och utmynnar i ett beslut om betyg.
Examinationsform - den uttrycksform genom vilka studenterna uppvisar förväntat studieresultat t.ex. genom tenta, hemtenta, jfr med bedömningsform. (Stiggins, 2004).

Exia: Digitalt examinationsverktyg.

F

Feedback: Jämför återkoppling

Flervalsfråga: Uppgiftstyp i Inspera.

Formativ bedömning: En typ av bedömning som syftar till att forma och stödja studenters lärande och kunskapsutveckling. (Stadler, 1989)
Förmåga - studentens kognitiva möjlighet att använda teoretisk, procedur och meta-kognitiv kunskap. Den förmåga som anges i förväntat studieresultat anges i verbform som till exempel att redogöra för, att analysera och så vidare.

Förväntat studieresultat: Jfr lärandemål

Författare: Roll i Inspera

G

Giltighet: Jfr validitet

H

Hemtenta: Examinationsform, jämför med öppen examination.

Holistisk bedömning: Bedömningen görs möjlig i relation till helheten. En lärare gör en helhetsbedömning av till exempel en students uppsats där bedömningens görs i förhållande till såväl del som helhet och jämför med vad bedömningen/tolkning av uppsatsen motsvarar i den beskrivning som finns för kursens olika betyg.

Hot spot: Uppgiftstyp i Inspera.

Hög insatsbedömning (eng. High stake assessment): Bedömningen används i summativt syfte. Studentens prestation vid bedömningen utgör i hög grad underlag för betygsättning.

I

Inspera: Digitalt examinationsverktyg.

J

K

Kamratbedömning: En bedömningsform som används för att studenter sinsemellan ska uppmärksamma varandra på kvalitetsaspekter avseende lärandemål i undervisningen. Kamratbedömning kan organiseras som ett undervisningsinslag där studenter enligt en given ordning ger och tar emot feedback (muntlig/skriftlig) på varandra produkter/texter. Den givna ”feedbacken” som ska vara framåtsyftande bör reflekteras över och användas för att förbättra den ursprungliga produkten/texten.
Kostnadseffektivitet - analys av kostnader för bedömning, som till exempel vad bedömningen kostar att genomföra. (McGrath, 2013).

Konstrukt: Den förmåga eller den egenskap som ska bedömas eller mätas vid till exempel en tenta. Konstruktet definieras utifrån ett nätverk av teoretiska konstruktioner. (Messick, 1989).

Konstrukt-underrepresentation: När innehållet i en examination (till exempel i en tenta) i för liten omfattning behandlar det som definierats som centralt i konstruktet. (Messick, 1989).

Konstrukt-överrepresentation: När innehållet i en examination (till exempel i en tenta) omfattar för mycket än det som definierats som centralt i konstruktet. (Messick, 1989).

Kurstillfälle: Administrativ kod för examination inom kurs, jämför aktivitetstillfälle.

L

Låg insatsbedömning (eng. Low stake assessment): Bedömningen används i undervisningen i formativt syfte. Studentens prestation vid bedömningen hjälper läraren att följa upp och främja studentens kunskapsutveckling.

Lärandemål: Jämför förväntat studieresultat och kursmål.

M

Manuellt rättade uppgiftstyp: Uppgiftstyp som bedöms manuellt av bedömare i Inspera utifrån bedömningsgrunder och betygskriterier.

Matrisbedömning: En bedömning som görs i relation till ett schema av bestämda mål och kriterium (kvalitetsbeskrivningar).

Mattefält: Uppgiftstyp i Inspera

Målrelaterad bedömning: Bedömningen görs utifrån mål eller kriterium.

N

Normrelaterad bedömning: Bedömningen görs utifrån en norm, idealbild eller en grupp. En studentens prestation jämförs mot vad andra studenter presterat.

O

Omvänt klassrum: En undervisningsmetod med tonvikt på digitala hjälpmedel där läraren ger webbaserade genomgångar/föreläsningar som hemuppgift istället för att genomgången/föreläsningen sker i lärosalen i syfte att skapa utrymme för mer laborativt arbete när man träffas fysiskt.

Open educational recources (OER)

Q

P

Platsansvarig: Roll i Inspera

Provvakt: Roll i Inspera

R

Reliabilitet: Reliabilitet handlar om hur noggrant och tillförlitligt examinationen prövar eller mäter det som ska bedömas.

S

Sammansatt uppgiftstyp:

Sifferfält: Uppgiftstyp i Inspera

Summativ bedömning:

Standardbaserad bedömning: Bedömningen görs utifrån fördefinierade nivåer som till exempel betyg.

SUKAT-ansvarig: En person som är ansvarig för att tillhanda SUKAT-konton till anställda vid institutionen

T

Taxonomi: En modell som ofta är fler-dimensionell och som klassificerar kunskap och kognitiva processer i olika kategorier i olika grad av komplexitet. (Anderson & Krathwhol, 2001).

Tenta: en formell skriftlig examination som dels kan genomföras genom övervakning i sal, dels via digital examination på distans med stöd av realtidsströmning eller genom annan digital examinationsform som till exempel öppen bok-examination.

Textfält: Uppgiftstyp i Inspera

U

Uppgift: En uppgift relaterar till en instruktion i en viss form utifrån vilken studenten uppvisar kunskap och färdigheter till exempel genom att besvara en frågeställning, hantera ett scenario, beakta ett påstående eller lösa ett problem.

Uppgiftstyp: Jämnför uppgift, typer av uppgifter i Inspera, till exempel flerval, flersvar, essä.

Uppgiftsgrupp: Ses som en arbetsyta där författaren kan skapa nya uppgifter eller laddar upp uppgifter från sin uppgiftsbank i Inspera.

V

Validitet: Validitet uppmärksammar hur väl tolkningar, slutsatser och beslut av en examination (till exempel ett provresultat) har stöd i empiri och teori (eng. contruct validity). Validitet handlar om hur resultatet vid en bedömning tolkas och används. Det handlar också om att få ett underlag som gör det möjligt att värdera kvalitet. (Jönsson, 2017; Messick, 1989).

X

Y

Å

Återkoppling: Jämför feedback - återkoppling är en bedömningsstrategi som relaterar till att formera studenters lärande, ett svar på en prestation, vilken kan komma till uttryck i olika former. Den kan i olika grad stödja och utveckla studenters lärande.

Ö

Öppen bok-examination: Är en examinationsform (analog eller digital) där studenter har tillgång till resurser av olika slag som till exempel kurslitteratur och uppkoppling mot Internet och där examinationen prövar studenters högre kognitiva förmågor som till exempel i form av tillämpning av kunskaper och färdigheter.