Dispens från examinationsregler

Dispens (uppskov) från ett examinationsmoment innebär att en student som framlägger ett giltigt och skriftligt intygat skäl (sjukdom/sjukhusvistelse styrkt med ett läkarintyg) istället kan genomföra ett examinationsmoment vid närmast påföljande examinationstillfälle och med bibehållen poäng från tidigare examinationsmoment. Dispensansökan inlämnas till studierektor snarast efter aktuellt examinationsmoment.

Beviljad dispens gäller endast under den närmast påföljande terminen.

För examinationsmomentets vikt i förhållande till den totala examinationen hänvisas till kursens kursplan på kurshemsidan.

Dispensansökan för planerad frånvaro inlämnas tillsammans med skriftligt intygat skäl till studierektor senast vid kursstart. För blankett och mer information om ansökningsprcessen kontakta studierektor