I Högskoleförordningen (10 kap. 1 §) anges att disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som “med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas.”  Plagiering är en form av fusk eller vilseledande. Förordningen omfattar alla typer av examinationsgrundande arbeten, såsom sals- och hemtentamina, duggor och inlämningsuppgifter; liksom otillåtet samarbete i samband med sådana.

Plagiering innebär att man avsiktligt använder sig av en annan persons verk, oavsett om detta verk är publicerat eller ej, och presenterar avskriften som egen text utan att markera citat eller att ange källa. Självplagiering innebär att man avsiktligt använder sig av egenhändigt skriven text för annan kurs, utan att markera citat eller att ange källa.

Med plagiering avses att:

  • parafrasera (omskrivning med andra ord men med samma betydelse) annans text utan att referera till 0riginalet
  • parafrasera eller skriva om annans text och referera till originalet, men där omskrivningen är obefintlig eller alltför begränsad i förhållande till originalet
  • återanvända andra studenters arbeten, t.ex. seminarieuppgifter, hemtentamina, essäer, uppsatser och liknande utan att referera till originalet
  • återanvända egenhändigt skriven text, så kallad självplagiering, utan att referera till originalet
  • använda text från artiklar, böcker, webbsidor eller andra typer av dokument som finns tillgängliga på internet utan att referera till originalet
  • översätta en text från ett språk till ett annat utan att referera till originalet.

Vid Företagsekonomiska institutionen används textjämförelsesystemet Urkund för att verifiera äktheten i examinationsgrundande texter. Du bör därför regelmässigt och enligt vetenskaplig praxis noggrant referera din användning av andras och egna textkällor.

Obligatorisk äkthetskontroll sker för närvarande genom att studenten kör sista versionen av uppsatsen i textjämförelsesystemet Urkund i Fastreg Forum, innan uppsatsen laddas upp för slutlig examination, se instruktioner under flik ”Examination” i Fastreg.