Vid SBS är examination en väsentlig och självklar del av studentens lärande, varför en kurs samtliga läraktiviteter examineras löpande. Detta ställer höga krav på den enskilde studenten, att ta ansvar för sina studier och sitt eget lärande; samtidigt som studenten därmed ges större möjlighet att påverka och styra sina studieprestationer.

Kontinuerlig examination

Ett viktigt inslag i filosofin bakom kontinuerlig examination är att ett enskilt examinationsmoment inte underkänns – det är den sammanlagda kurspoängen som avgör om en kursprestation är godkänd, inte ett enskilt examinationsmoment ­– utan studenten uppmuntras istället att förbättra resultaten under kursens gång i påföljande examinationsmoment.

Detaljerad information om examinationsregler för varje kurs finns i kursplanen (länk till kursplan finns på kursens hemsida).

I mer konkreta och specifika ordalag innebär kontinuerlig examination att:

Alla kurser består av minst två viktade och sammanvägda examinationsmoment. Utifrån dess procentandel ger varje examinationsmoment ett visst antal kurspoäng, som när de läggs ihop motsvarar ett betyg mellan A och F.
Varje examinationsmoment tilldelas 0-100 poäng. Kurspoängen för ett enskilt examinationsmoment är antalet uppnådda poäng multiplicerat med dess procentandel.
De poäng och kurspoäng studenten uppnår under kursens gång registreras löpande av lärarna i FastReg/Examinationsmoment och kan där också löpande följas av studenten.
Kursens högst viktade examinationsmoment är möjligt att genomgå två gånger med bibehållna kurspoäng från kursens övriga examinationsmoment under en och samma termin. Kursens övriga examinationsmoment erbjuds en (1) gång.
Godkänt betyg (A–E) på kursen erhålls om studenten har uppnått minst eller fler än 50 kurspoäng.

Notera att det kan vara mer eller mindre svårt att godkännas på en kurs enbart genom att klara det högst viktade examinationsmentet, beroende på hur detta är viktat (dess procentandel av den sammanlagda examinationen). Om examinationsmomentet exempelvis väger 60% krävs att studenten uppnår minst 84 poäng för att uppnå totalt 50 kurspoäng. Det är med andra oerhört viktigt att delta i kursens samtliga examinationsmoment för att prestera väl och säkerställa att man klarar kursen.

Student som erhållit godkänt betyg på kursen får inte genomgå förnyad examination, komplettera eller fullgöra tidigare ej genomfört examinationsmoment för högre betyg. Ett godkänt betyg kan på studentens begäran inte ändras till ett underkänt betyg.

Mer utförlig information om hur enskilda kurser examineras finner du i respektive kursplan (som är tillgängliga på kursernas webbsidor). Du är naturligtvis också hjärtligt välkommen att kontakta våra kursamanuenser, studentservice och lärare.