Vill du göra uppehåll eller sluta läsa på programmet så kan du anmäla studieuppehåll eller avbrott på programmet med blanketterna nedan.

Blir du sjuk och inte kan studera ska du göra en sjukanmälan till försäkringskassan. 

Vad är ett studieuppehåll?
Bestämmelserna om studieuppehåll finns i 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100). Ett studieuppehåll är ett planerat uppehåll från studierna på programmet under en eller max två terminer i sträck. Skäl till studieuppehåll är

  • föräldraledighet
  • vård av barn
  • sjukskrivning under längre period
  • värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring
  • studentfackliga uppdrag
  • tidsbegränsad provanställning inom Försvarsmakten.

Skälet till studieuppehåll ska styrkas med intyg (skickas tillsammans med ansökan om studieuppehåll). Ett beviljat studieuppehåll registreras i Ladok. Du får ett intyg på detta som du kan visa upp vid behov för exempelvis CSN eller Försäkringskassan och du får information om hur du anmäler dig till nästa termin efter uppehållet. Under tiden för uppehållet kan du inte vara omregistrerad på kurser inom programmet för att läsa klart rester. 

Vad är ett avbrott?
Ett avbrott på programmet kan innebära att du har för avsikt att inte återuppta studierna. Det kan också innebära att du vill göra ett uppehåll i studierna, men av andra skäl än de som anges för studieuppehåll ovan. Det kan till exempel gälla om du vill arbeta istället för att studera eller prova en annan utbildning. 
Ett avbrott läggs in i Ladok (www.mitt.su.se: Mina studier) Gör du tidigt avbrott termin 1 kan du söka till programmet på nytt via antagning.se men inte med garanterad plats. Gör du avbrott efter termin 1 och vill återuppta studierna längre fram för termin 2-6 måste du kontakta studievägledare senast 1 april respektive 1 oktober
inför den termin då du vill återuppta studierna. Då tar vi bort avbrottet och du kan söka med garanterad plats till nästkommande termin inom programmet, max 3 terminers uppehåll kan du göra för att kunna söka med garanterad plats. Hör du av dig senare än 1 april respektive 1 oktober kan vi inte garantera en plats åt dig till nästkommande termin. När du har avbrott kan du inte vara omregistrerad på kurser inom programmet för att läsa klart rester.