Inom de samhällsvetenskapliga disciplinerna finns starka kopplingar till aktuella utmaningar för samhället och politiken vilket genererar centrala forskningsfrågor. Samtidigt är nyfikenheten en självklar drivkraft för individuella forskares val av frågeställningar, liksom bedömningar av vilka forskningsfrågor som är fruktbara. Den ständigt pågående utvecklingen av vetenskapliga ansatser och metoder innebär att nya fält tillkommer som med nödvändighet är mindre etablerade. För att ge möjlighet till långsiktig utveckling av forskningsmiljöer och för att gynna bredd såväl som spets i forskningen krävs respekt för de olika ämnenas och forskningsfältens särart och olika förutsättningar. Detta gäller inte minst mångfalden i metodansatser, såsom kvalitativ och kvantitativ metod vilka var och en i sig tar olika former i olika discipliner.

Inom det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet finns åtta profilområden. Läs mer om våra profilområden.