Inom de samhällsvetenskapliga disciplinerna finns starka kopplingar till aktuella utmaningar för samhället och politiken vilket genererar centrala forskningsfrågor. Samtidigt är nyfikenheten en självklar drivkraft för individuella forskares val av frågeställningar, liksom bedömningar av vilka forskningsfrågor som är fruktbara. Den ständigt pågående utvecklingen av vetenskapliga ansatser och metoder innebär att nya fält tillkommer som med nödvändighet är mindre etablerade. För att ge möjlighet till långsiktig utveckling av forskningsmiljöer och för att gynna bredd såväl som spets i forskningen krävs respekt för de olika ämnenas och forskningsfältens särart och olika förutsättningar. Detta gäller inte minst mångfalden i metodansatser, såsom kvalitativ och kvantitativ metod vilka var och en i sig tar olika former i olika discipliner.

Profilområden

Inom det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet finns åtta profilområden. De knyter samman den omvärldsorienterade och den vetenskapsinterna verksamheten på ett sådant sätt att de både kan bidra till universitetets renommé och status såväl i det omgivande samhället som i forskarvärlden. Läs mer om våra profilområden. 

Forskarutbildning

Är du intresserad av att doktorera och vill veta mer om vår utbildning på forskarnivå eller är du doktorand vid fakulteten? Vänligen besök utbildningsingången till vänster.