Kansliet ska verkställa och implementera beslut som fattas på olika nivåer inom organisationen. Det löpande verksamhetsuppdraget får kansliet av fakultetsnämnden och fakultetens dekanus.

Kansliet har en stödfunktion gentemot fakultetens institutioner/institut/centrum i utbildningsfrågor, ekonomiska frågor, personalfrågor och administrativa rutiner, samt gentemot olika av fakultetsnämnden tillsatta arbetsgrupper och nämnder.

Kansliet har utöver det en strategisk roll i att förmedla nyheter till institutioner och finna förhållningssätt och arbetsformer för nya företeelser inom utbildningssystemet och andra för universitetet relevanta områden.