Pedagogiska ambassadörer 2016

Pedagogiken i juridiken

Vid Juridicum arbetar det pedagogiska ambassadörsprojektet "Pedagogiken i juridiken" med att höja kvaliteten på institutionens undervisning. Projektet kommer att arbeta med kompetensutvecklande seminarier för lärarna och peer-review i undervisningen. Vidare kommer man att ta fram en webbaserad faktabank med samlade tips och erfarenheter om undervisning och lärande som kommit fram under projektet som alla lärare kan ta del av.

Progression av kursutbud, kursinnehåll och examination

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) arbetar det pedagogiska ambassadörsprojektet med att ta fram en tydligare progression av kursutbud, kursinnehåll och examination för institutionens grundutbildning och ett stort antal påbyggnadskurser på olika nivåer. Målet är att skapa en bättre och tydligare undervisning.

Utveckla det kollegiala samtalet och samarbeta kring pedagogiska frågor

Vid Fysikum arbetar vi med att katalysera det kollegiala samtalet och samarbetet kring pedagogiska frågor, så att pedagogiska projekt ska få större spridning inom institutionen. Det gäller exempelvis pedagogiska- och kvalitetsutvecklingsprojekt som vi just nu arbetar med vid institutionen. Vi vill också starta auskultationer lärare emellan, samt arrangera pedagogiska seminarier och workshops på olika teman med stöd från CeUL.

Rättsäkra examinationsformer

Romanska och klassiska institutionen arbetar med att få lärare att omvandla den traditionella examinationsformen ”aktiv närvaro” till tydligare och rättssäkrare examinationsformer. Vi hoppas höja den pedagogiska medvetenheten bland lärarna och att projektet kan öppna för ämnesöverskridande verksamhet och en positiv verksamhetsfilosofi kring samarbete och förbättringsarbete.

Pedagogiska seminarier som kompetensutveckling för institutionens lärare

Den nysammanslagna Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (Slabafinety) arbetar inom ramen för det pedagogiska ambassadörsprojektet med att skapa möjligheter för lärarkollegor att samarbeta och reflektera kring pedagogik i universitetsutbildningen, att dela med sig av sin vidareutbildning till varandra och att hitta möjligheter till nya samarbeten över språkgränserna.

Nya studentgrupper

I mötet med delvis nya studentgrupper vid ett universitet som idag, mer än någonsin, är öppet för fler studenter finns andra erfarenheter och förväntningar på undervisning. Vid Institutionen för data- och systemvetenskap handlar det pedagogiska ambassadörsprojektet om att hitta en gemensam metodutveckling för utveckling av kvalitet i undervisningen.

Studenters förväntningar, tröskelområden och undervisningsformer

Vilka förkunskaper och förväntningar har blivande historiestudenter? Hur arbetar lärare med att upptäcka flaskhalsar och trösklar för historisk förståelse och hur utvecklar de sin undervisning i förhållande till detta? Hur gör andra institutioner vid universitetet och vad säger forskningen? Vad kan göras annorlunda och bättre? Det undersöker pedagogiska ambassadörsprojektet vid Historiska institutionen.

Styrdokument för utveckling av undervisning

Vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur drivs under året ett progressionsprojekt. Det övergripande målet med projektet är att formulera ett styrdokument till stöd för hur kunskaper kring progression kan tillämpas vid utveckling av kurser och program i framtiden.

Pedagogisk utveckling får tydlig plats i ny struktur

Institutionen för naturgeografi arbetar med att skapa ett aktivt, motiverat och motiverande forum för pedagogiska frågor i en ny organisationsstruktur. Projektet kommer också att se till att de pedagogiska verktygen uppdateras och speglar utvecklingen i det omgivande samhället.

Generiska färdigheter i utbildning på grund- och avancerad nivå

Kulturgeografiska institutionen arbetar med att sätta de generiska färdigheter som studenterna får inom institutionens utbildningar på agendan i diskussioner, kursutveckling och examination.

Kontakt

Karin Christoffersson, administrativ samordnare

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogisk ambassadör

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
  • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
  • Under 2023 finns pedagogiska ambassadörer vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier, Juridiska institutionen, Barn- och ungdomsvetenskliga institutionen/Institutionen för ämnesdidaktik.
     

Pedagogiska ambassadörer 2016

Under 2016 finns pedagogiska ambassadörer vid Fysikum, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Historiska institutionen, Kulturgeorgrafiska institutionen, Romanska och klassiska institutionen, Institutionen för data- och systemvetenskap, Juridiska institutionen, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska samt Institutionen för naturgeografi.