Pedagogiska ambassadörer 2020

Katrin Lainpelto

Arbete med fungerande lärarlag för att skapa stimulerande lärandemiljöer fortsätter

2020 års pedagogiska ambassadörsprojekt är en fortsättning på pågående pedagogiskt utvecklingsprojektet vid Juridiska institutionen. Nu ska fjolårets kartläggning av lärarlagssamarbetet vid institutionen omvandlas till en förmedling av ”best practices” till institutionens medarbetare. Medarbetarna ska också involveras mer aktivt i denna förmedling för att på så sätt uppmuntra till ökad kommunikation över ämnes- som terminsgränser och stärka kollegialitet.

Studentuppsatser och vägar mot (mer) meningsfulla vetenskapliga möten

Det pedagogiska utvecklingsprojektet vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen handlar om möjligheter att stärka forskningsförankring i studentuppsatser. Hur kan standardiserad form och förväntat innehåll förstås i relation till att vara nydanande, kreativ och ägna sig åt meningsfullt arbete?

Utvecklar stöd till universitetslärare om presentationsteknik — ickeverbal kommunikation

Inom ramen för det pedagogiska utvecklingsprojektet vid Nationalekonomiska institutionen kommer det att utvecklas och erbjudas ett praktiskt presentationstekniskt stöd för lärare, forskare och doktorander i deras dagliga undervisningssituation.

Pedagogiska verktyg som hjälper studenter skriva uppsatser av hög vetenskaplig kvalitet

Det pedagogiska ambassadörsprojektet vid Statsvetenskapliga institutionen arbetar med att identifiera och få ökad kunskap om de svårigheter studenter kan uppleva i att överföra tidigare kunskaper till uppsatsarbetet, och att utveckla samt implementera pedagogiska verktyg för att underlätta för studenter att skriva uppsatser med hög vetenskaplig kvalitet.

Utveckling av pedagogiskt samarbete mellan institutionens tre ämnen

En vidareutveckling av pedagogiskt utvecklingsarbete kring seminarier och samarbete mellan tre ämnesområden är i fokus när årets pedagogiska ambassadörsprojekt vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap drar igång.

Från avdelningsknuten till institutionsknuten undervisning inom zoologi

Vid Zoologiska institutionen är undervisningen just nu uppdelad på fem avdelningar, det finns både pedagogiska och administrativa vinster att uppnå med en bättre samordning och ett mer övergripande grepp om den zoologiska undervisningen. Pedagogiska ambassadörsprojektet vid institutionen tar sig nu an möjligheterna med en mer övergripande planering av undervisningen.

Kontakt

Karin Christoffersson, administrativ samordnare

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogisk ambassadör

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
  • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
  • Under 2023 finns pedagogiska ambassadörer vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier, Juridiska institutionen, Barn- och ungdomsvetenskliga institutionen/Institutionen för ämnesdidaktik.