Pedagogiska ambassadörer 2018

Kollegial återkoppling

Psykoterapeutprogrammets lärare vid Psykologiska institutionen, kommer under ht17- ht18 att arbeta med modellen Kritiska vänner för att öka teamandan och för att reflektera kring lärarnas gedigna pedagogiska kompetens.

Skrivkompetens hos språkstudenter på grundnivå

Pedagogiskt utvecklingsprojekt där man jobbar med att ta reda på hur studenternas skrivkompetens kan förbättras och utveckla lösningar som passar till språkstudier på grundnivå. Projektet avser språkundervisning i tyska vid Inst. för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

Främjande av interaktivitet för lärande i internetbaserad undervisning

Vid Institutionen för pedagogik och didaktik vill man i det här pedagogiska utvecklingsprojeket bidra till en fortgående reflektion inom lärarkollegiet över hur olika interaktionsformer kan användas på bästa sätt inom utbildningen, särskilt för att utveckla undervisning som har inslag av distansstudier och studentinteraktion online. Särskilt ljus kommer att sättas på undervisningsformen seminarium.

Transition to bioinformatics: closing the computational skills gap

The project will work on developing teaching techniques at the bioinformatics course so that all students can absorb the material and become productive. The approaches include remedial coursework, standardizing to a single programming language, pre-and post-course assignments, in-class tutorial support, student choice in project work, improvements in the physical learning environment, and teacher training.

Emma Wikberg pedagogisk ambassadör

Vi vill öka kunskapen om våra studenter

I det här pedagogiska utvecklingsprojektet ska vi genomlysa, analysera och samla in statistik kring olika aspekter av Fysikums förstaårstudenters möte med den akademiska miljön generellt, såväl som med våra kurser och program specifikt. Projektet är tänkt att mynna ut i en mer faktabaserad bild av kandidatstudenterna vid Fysikum, för att kunna stödja dem på bästa sätt i studierna.

Hur kan man lära studenter att undvika plagiat?

Det pedagogiska utvecklingsprojektet vid Romanska pch klassiska Institutionen arbetar med att ta fram ett utbildningsmaterial för studenter hur man utvecklar ett källkritiskt perspektiv vid universitet för att undvika plagiering. Utbildningsmaterialet kommer i huvudsak bestå av en videofilm. Projektet vill också i samverkan med universitetsbiblioteket ta fram en introduktionskurs i ämnet för nya studenter.

Stödjande undervisningsstrategier inom kemiundervisningen

Pedagogiskt utvecklingsprojekt vid Institutionen för material- och miljökemi för att öka genomströmningen av studenter och samtidigt erbjuda en högkvalitativ utbildning. Vidare kommer projektet att verka för att stärka institutionens lärare i att arbeta med högskolepedagogisk utveckling.

Forskningsanknytning och utbildningskvalitet

Det här är ett strategiskt pedagogiskt projekt vid JMK, Institutionen för mediestudier för att utveckla forskningsanknytningen i utbildningen på grund- och avancerad nivå.

Kontakt

Karin Christoffersson, administrativ samordnare

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogisk ambassadör

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
  • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
  • Under 2023 finns pedagogiska ambassadörer vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier, Juridiska institutionen, Barn- och ungdomsvetenskliga institutionen/Institutionen för ämnesdidaktik.