Pedagogiska ambassadörer 2023

Samverkan mellan lärarprofessioner

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och Institutionen för ämnesdidaktik samverkar i nytt projekt för att utveckla former för samarbete mellan institutionerna som driver lärarutbildning och infoga moment om samverkan under utbildningens gång, samt att tillsammans med skolor ge exempel på hur arbetet ser ut idag och hur detta kan utvecklas.

Att undervisa tyst kunskap

Syftet med det pedagogiska utvecklingsprojektet vid Juridiska institutionen är att, med hjälp av en teknik kallad modellering, utveckla ett digitalt studiematerial riktat till studenter på juristprogrammets inledande terminer. Ett sätt att synliggöra och dela erfarna juristers "tysta" yrkeskunskap med studenterna.

Vill motverka plagiat och otillåtet och tillåtet samarbete

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap tar sig an plagieringsproblematik genom ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Fokus ligger på förebyggande arbete med långsiktig hållbarhet och ökad kvalitet på sina utbildningar. Projektet riktar sig särskilt mot grundkursstudenter och lärare.

Aktiv studentmedverkan för ökad genomströmning

Varför har vi så låg genomströmning av studenter på första terminens arabiska studier? Ja, den fråga ställer sig Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier. Nystartat pedagogiskt utvecklingsprojekt analyserar möjliga orsaker, med syfte att också under året arbeta fram olika pedagogiska åtgärder för att råda bot på problemet.

Kontakt

Karin Christoffersson, administrativ samordnare

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogisk ambassadör

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
  • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
  • Under 2023 finns pedagogiska ambassadörer vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier, Juridiska institutionen, Barn- och ungdomsvetenskliga institutionen/Institutionen för ämnesdidaktik.