Licentiatseminarium

Examination av licentiatuppsats sker i samband med ett offentligen utlyst licentiatseminarium. För varje licentiatseminarium ska opponent, ordförande samt en examinator eller en betygsnämnd med tre ledamöter utses. 

Licentiatexamen

Den som har blivit godkänd vid licentiatseminarium och fullgjort sina kurser kan ta ut licentiatexamen. Ansökan om licentiatexamen görs hos Studentavdelningen.

Disputation

Disputationen är den offentliga granskningen av doktorsavhandlingen.

•    Tid och plats för disputation beslutas av Studentavdelningen.
•    Disputationsanmälan med förslag på fakultetsopponent, ordförande och betygsnämndsledamöter fylls i av handledaren.
•    Fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationen utses av fakultetsnämnden.

Doktorsexamen

Den som har blivit godkänd vid disputation och fullgjort sina kurser kan ta ut doktorsexamen. Ansökan om doktorsexamen görs hos Studentavdelningen.

Kontakt

För frågor som rör licentiatseminarier och disputationer, skicka e-post till: samfakdisputationer@su.se