Kansliet ska verkställa och implementera beslut som fattas på olika nivåer inom statsförvaltningen. Främst gäller det beslut fattade i fakultetsnämnden och universitetsstyrelsen, men också beslut fattade i riksdagen, av regeringen och vid Universitets- och högskolerådet.

I viss mening kan kansliet betraktas som det statliga styrsystemets länk in i akademin. Kansliet har en strategisk roll i att förmedla nyheter till institutioner och finna förhållningssätt och arbetsformer för nya företeelser inom utbildningssystemet och andra för universitetet relevanta samhällsområden.

Kansliet har därutöver en stödfunktion gentemot fakultetens institutioner/institut/centrum i utbildningsfrågor, ekonomiska frågor, personalfrågor och administrativa rutiner, samt gentemot olika av fakultetsnämnden tillsatta arbetsgrupper och nämnder.