1)    Institutionen bereder förslag till utbildningen enligt institutionens besluts- och delegationsordning. Ta gärna stöd av fakultetskansliet vid beredningen. Tänk på att studentrepresentant ska ingå i beredning och beslut.

2)    Institutionsstyrelsen beslutar om att till fakultetsnämnden inkomma med förslag om inrättande av utbildningsprogram och fastställande av utbildningsplan (får inte vidaredelegeras) och skickar anhållan till fakultetskansliet utbildning@samfak.su.se.
Anhållan bör skickas in minst 4 veckor före fakultetsnämndens sammanträde.

3)    Anhållan består av ett missiv och utkast till utbildningsplan samt i möjligast mån kursplaner för programkurserna. Missivet ska innehålla:
a)    en beskrivning av varför man önskar inrätta det nya programmet
b)    vilka som berett och beslutat i ärendet på institutionen
c)    ange hur studenterna varit delaktiga under processen
d)    befintlig lärarkompetens och kompetensutveckling
e)    planerad dimensionering och långsiktiga finansiering
f)    utbildningens koppling till en ev. framtida arbetsmarknad
g)    om kurser från andra institutioner ingår i utbildningsplanen, ska det framgå att respektive institutionsstyrelse samtycker till den nya utbildningsplanen.

4)    Vid behov, skicka även in ett utkast till ny eller reviderad examensbeskrivning.

5)    Kansliet granskar anhållan och återkopplar till institutionen vid frågor.

6)    Handläggare föredrar ärendet i fakultetsnämnden som fattar beslut om att inrätta och fastställa utbildningsplan.

7)    Handläggare verkställer beslutet i SISU genom att inrätta och fastställa utbildningsplanen och expedierar beslutet till institutionen.
Utbildningsplanen ska vara fastställd senast 1 månad före sista ansökningsdatum.

Tänk på att även kolla ytterligare deadlines på Studieadministrativa kalendern på medarbetarwebben.

Mer ingående beskrivning finns i Mall för utbildningsplan (190 Kb) och Handläggningsordning för utbildningsplan (208 Kb)