När en ny eller reviderad utbildningsplan (som leder till en generell examen) har fastställts behöver institutionen se över huvudområdets examensbeskrivning. Om ändringar görs av den fristående studiegången behöver detta beredas på institutionen i samråd med studentrepresentant och beslutas av institutionsstyrelsen.

1)    Institutionen bereder förslag till reviderad examensbeskrivning enligt institutionens besluts- och delegationsordning. Tänk på att studentrepresentant ska ingå i beredning och beslut.

2)    Institutionsstyrelsen beslutar om att till fakultetsnämnden inkomma med förslag om ny eller reviderad examensbeskrivning och skickar anhållan till fakultetskansliet utbildning@samfak.su.se.

För ny examensbeskrivning som ska beslutas av fakultetsnämnden skickas anhållan in minst 4 veckor före fakultetsnämndens sammanträde.

För revidering av examensbeskrivning är handläggningstiden normalt 2-3 veckor.

3)    Anhållan består av ett utkast till lokal examensbeskrivning och ett missiv.
Missivet innehåller information om varför examensbeskrivningen behöver fastställas och eventuellt vilka ändringar som är gjorda. Vid revidering – lägg in ändringar med funktionen spåra ändringar i word-dokumentet.

4)    Kansliet granskar anhållan och återkopplar till institutionen vid frågor.

5)    För ny examensbeskrivning föredrar handläggare ärendet för fakultetsnämnden som fattar beslut om fastställande av lokal examensbeskrivning.

6)    För reviderad examensbeskrivning delger handläggare förslag till reviderad examensbeskrivning till studiebevakare som får 2 arbetsdagar att komma in med synpunkter på underlaget. Därefter föredrar handläggare ärendet för dekanus, som fattar beslut om fastställande på delegation från fakultetsnämnden.

7)    Handläggare expedierar beslutet till institutionen och studentavdelningen som publicerar examensbeskrivningen på webben.

Mer information finns i Anvisningar för ifyllandet av examensbeskrivningar (47 Kb) .

Se även följande dokument: Mall för lokal examensbeskrivning master (130 Kb)

Mall för lokal examensbeskrivning magister (130 Kb)

Mall för lokal examensbeskrivning kandidat (125 Kb)