Upphävande av en utbildningsplan som helt utgår ur utbudet eller som ersätts med en likvärdig utbildning

1)    Institutionen bereder förslag till upphävande av utbildningsplan enligt institutionens besluts- och delegationsordning. Tänk på att studentrepresentant ska ingå i beredning och beslut.

2)    I utredningen ska en samlad bedömning av utbildningsprogrammet göras utifrån:
a)    strategiska överväganden
b)    söktryck
c)    ekonomiskt utfall
d)    kvalitetsprogram och osäker/otydlig arbetsmarknad
e)    konsekvensanalys gällande vilka ekonomiska och personella följder en avveckling av utbildningsprogrammet medför för berörda institutioner

3)    Institutionsstyrelsen beslutar om att till fakultetsnämnden anhålla om upphävande av utbildningsplan (och därtill kopplad avveckling av utbildningsprogram) och skickar anhållan till utbildning@samfak.su.se. Anhållan bör skickas in minst 4 veckor före fakultetsnämndens sammanträde.

4)    Anhållan ska bestå av en motivering till nedläggningen och information om:
a)    hur många studenter som finns kvar inom programmet
b)    när programmet senast hade antagning
c)    hur kvaliteten i utbildningen säkerställs för de studenter (inkl. de som beviljats studieuppehåll) som har påbörjat sina studier inom programmet
d)    om utbildningen ges tillsammans med andra institutioner ska det framgå att respektive institutionsstyrelse samtycker till nedläggningen
e)    information om avvecklingsperiod
f)    om studentrepresentanter är hörd i ärendet

Om utbildningsplanen ersätts med en likvärdig utbildning behöver anhållan endast innehålla en kort motivering.

5)    Kansliet granskar anhållan och återkopplar till institutionen vid frågor.

6)    Handläggare föredrar ärendet i fakultetsnämnden som fattar beslut om upphävande av utbildningsplan och avveckling av utbildningsprogram.

7)    Handläggare verkställer beslutet i SISU genom att lägga ned utbildningsplanen och expedierar beslutet till institutionen.

Mer ingående beskrivning finns i Regelboken – Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning